Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa internetového obchodu iWatt s.r.o. pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu www.iwatt.sk

Obchodné meno: iWatt s.r.o
Sídlo: Mlynská 31, 042 91Košice
IČO: 52436331
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 46448/V
DIČ: 2121029889
IČ DIČ: SK2121029889

Email: info@iwatt.sk

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Článok I

Vymedzenie platnosti VOP na určité tovary

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú výhradne na tie produkty, ktoré ponúka Predávajúci za finančný doplatok v kombinácii s bodmi iWatt alebo iba za finančné prostriedky. Pre tovary, ktoré Predávajúci ponúka výhradne za body iWatt bez doplatku finančných prostriedkov, medzi Predávajúcim a Kupujúcim nevzniká kúpna zmluva.

Článok II

Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim v oblasti predaja tovaru, dodaní tovaru a reklamácii tovaru. Kúpna zmluva je uzatvorená prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovaného na internetovej stránke www.iwatt.sk prevádzkovanej Predávajúcim

Tieto VOP upravujú:

 • proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,
 • podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,
 • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

VOP sa vzťahujú na kupujúceho, ktorý si objednal tovar od Predávajúceho pre vlastnú potrebu odoslaním objednávkového formuláru na www.iwatt.sk. Kupujúcim (spotrebiteľom) je fyzická osoba, ktorá pri plnení kúpnej zmluvy nejedná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

Článok III

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho sa rozumie:

 • Kliknutie na tlačidlo Kúpiť pri predmetnom produkte o ktorý má Kupujúci záujem objednať

Postup pri objednávaní Tovaru:

 1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.iwatt.sk
 2. Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti a cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.
 3. Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.
 4. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Kúpiť“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o vlastnostiach Tovaru a celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť. Odoslaním elektronickej objednávky, respektíve uzatvorením kúpnej zmluvy tak Spotrebiteľ potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí.
 5. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú tento uviedol pri registrácii, potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke, ako aj Reklamačný poriadok Predávajúceho, ak nie je súčasťou VOP.
 6. Spotrebiteľ taktiež obdrží dodatočný e-mail za predpokladu, že objednaný tovarnemá Predávajúci skladom a predpokladá doručenie tovaru Kupujúcemu za viac ako 20 pracovných dní.
 7. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumente o VOP.
 8. Predávajúci má záväzok dodať Spotrebiteľovi objednaný druh a množstvo tovaru v cene dohodnutej na základe objednávky. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť dohodnutú čiastku.

Článok IV

Storno objednávky

Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu 12 hodín pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@iwatt.sk

Pri zrušení objednávky je nutné uviesť meno a e-mail Spotrebiteľa.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. O dôvode nedodania je Spotrebiteľ ihneď informovaný. Predávajúci má povinnosť poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Spotrebiteľ má právo odmietnuť túto možnosť a odstúpiť od objednávky tohto tovaru.

Článok V

Platobné a dodacie podmienky, spôsob úhrady

Eshop www.iwatt.sk je platiteľom DPH.

Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť objednaný tovar/objednávku nasledovnou formou:

 1. Dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru.
  • V prípade platby v hotovosti či platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. Tovar je zaslaný poštou a Spotrebiteľ uhradí tovar v hotovosti pri jeho prevzatí.

Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu ponúkaného tovaru. Rozhodujúca je kúpna cena tovaru uvedená v záväznom potvrdení objednávky.

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi v lehote do 20 pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky alebo do 20 pracovných dní od uzavretia zmluvy, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou.

Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke alebo v priloženom odkaze na formulár.

Tovar je doručovaný Slovenskou poštou a výška poštovného je 0,-€.

Za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavineného poštou, Predávajúci nenesie zodpovednosť.

Článok VI

Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a vrátenie tovaru

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru
 2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje nasledovne:
  • a. písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo
  • b. e-mailom na adrese info@iwatt.sk
 3. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.
 4. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.
 5. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie, zodpovedá Spotrebiteľ.
 6. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.

Článok VII

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Ceny.

Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Spotrebiteľa v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Spotrebiteľ Tovar neprevezme.

Článok VIII

Záruka

Záručná lehota na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť prevzatím tovaru. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Článok IX

Reklamácie a Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

V prípade dodania tovaru, ktorý je poškodený alebo nefunkčný, je potrebné postupovať podľa reklamačného poriadku.

Reklamácie sa vybavujú v súlade s platnými právnymi predpismi SR:

 1. Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji;
 2. Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
 3. Občiansky zákonník.
 1. V prípade, ak Spotrebiteľ odmietne prevziať Tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Spotrebiteľ môže Tovar reklamovať e-mailom na adrese: info@iwatt.sk alebo poštou na adrese aktuálneho sídla Predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. V reklamácii je Spotrebiteľ povinný uviesť:
  • a. svoje identifikačné údaje,
  • b. údaje Predávajúceho,
  • c. opis Tovaru, ktorý Spotrebiteľ reklamuje,
  • d. popis vady Tovaru a
  • e. dátum objednávky
 3. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 4. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Spotrebiteľ uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 5. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa e-mailom alebo doporučeným listom. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.
 6. Odborné posúdenie Tovaru musí obsahovať:
  • a. identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
  • b. presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
  • c. popis stavu výrobku,
  • d. výsledok posúdenia,
  • e. dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
 7. Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 8. Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 9. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadový Tovar za bezzávadový. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
 10. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
 11. Spotrebiteľ je o postupe vo veci vybavovania reklamácie informovaný e-mailom alebo SMS.

Článok X

Alternatívne riešenie sporov

 1. Účelom tohto článku VOP je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 3. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk
 4. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 5. Spotrebiteľ môže spor medzi ním a Predávajúcim riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Článok XI

Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 2. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.3.2020 do odvolania. V prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné tie obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.